ClipBuffers Screenshots

Buffers tab 

ClipBuffers 

History tab

History tab of ClipBuffers